Skip to main content

‘ก.แรงงาน’ ประชุม ‘คกก.ค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 2/2564’

รายละเอียดเนื้อหา

         วันนี้ (11 ก.พ. 64) เวลา 13.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 2/2564 ให้ทราบถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและแรงงาน เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ปี 2564 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมกองกฎหมาย ชั้น 11 อาคารกระทรวงแรงงาน
          โดยมีมติที่ประชุม ดังนี้ 
           (1) เห็นชอบการกำหนดสาขาอาชีพที่จะดำเนินการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ปี 2564 ใน 3 กลุ่มสาขาอาชีพ จำนวน 15 สาขาอาชีพ ได้แก่ กลุ่มสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง จำนวน 5 สาขาอาชีพ กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 4 สาขาอาชีพ กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ จำนวน 6 สาขาอาชีพ และอาจดำเนินการเพิ่มเติมอีก 2 สาขาอาชีพ คือ สาขาอาชีพการดูแลผู้สูงอายุ และช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
           (2) เห็นชอบองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ และให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ จำนวน 3 คณะ ได้แก่ กลุ่มสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ และกลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
11 กุมภาพันธ์ 2564

TOP