Skip to main content

‘ก.แรงงาน’ ประชุม ‘คกก.ค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 3/2564

รายละเอียดเนื้อหา

          วันนี้ 10 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ Application ZOOM ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้พิจารณาการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ และการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ สาขาอาชีพการดูแลผู้สูงอายุและช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
          โดยมีมติที่ประชุม ดังนี้ 
           (1) เห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ทั้ง 3 คณะ ดังนี้ 1. กลุ่มสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง 2. กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ และ 3. กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ
           (2) เห็นชอบให้เพิ่มสาขาอาชีพการดูแลผู้สูงอายุในคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างมาตรฐานฝีมือกลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ และเพิ่มผู้แทนจากสมาคมในกลุ่มสาขาอาชีพ/สถาบันการศึกษาในกลุ่มสาขาอาชีพการดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 1 ท่าน
           (3) ให้ฝ่ายเลขานุการหารือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเกี่ยวกับความพร้อมในการนำสาขาอาชีพช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมากำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ เนื่องจากเห็นว่าเป็นสาขาอาชีพที่มีความต้องการแรงงานสูง รวมทั้งโรงงานขนาดใหญ่ในปัจจุบันได้มีการนำหุ่นยนต์มาใช้ในโรงงานเพิ่มขึ้นจำนวนมาก

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
10 มีนาคม 2564

TOP