Skip to main content

ก.แรงงาน ประชุม คกก.ค่าจ้าง ชุดที่ 21 ครั้งที่ 2/2563

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 21 ครั้งที่ 2/2563 โดยที่ประชุมได้พิจารณา การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 3 กลุ่มสาขาอาชีพ 14 สาขาอาชีพ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำกรุงเทพมหานคร และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรอง ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5  อาคารกระทรวงแรงงาน
           โดยมีมติที่ประชุม ดังนี้ 
           (1) เห็นชอบกำหนดปฏิทินการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 โดยกำหนดการประชุมในวันพุธสัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน  
           (2) เห็นชอบการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 3 กลุ่มสาขาอาชีพ 13 สาขาอาชีพ และให้มีผลใช้บังคับ คือ เก้าสิบวันหลังจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
           (3) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง รวม 15 คน โดยมีรองปลัดกระทรวงแรงงานที่รับผิดชอบด้านนโยบายและอำนวยการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานอนุกรรมการ
           (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรอง ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง รวม 15 คน โดยมีรองปลัดกระทรวงแรงงานที่รับผิดชอบงานด้านนโยบายและอำนวยการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานอนุกรรมการ

————————————–

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 10) พร้อมคำชี้แจง
TOP