Skip to main content

ก.แรงงาน ประชุม คกก.ค่าจ้าง ชุดที่ 21

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 21 ครั้งที่ 1/2565  (ซึ่งเป็นคณะกรรมการไตรภาคี ประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง) โดยที่ประชุมได้พิจารณา การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 3 กลุ่มสาขาอาชีพ 16 สาขา และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

โดยที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 1/2565 มีประเด็นการพิจารณา 3 เรื่อง
           – พิจารณา (ร่าง) อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 3 กลุ่มสาขาอาชีพ 16 สาขา ตามที่คณะอนุกรรมการฯ ทั้ง 3 คณะเสนอ
           – กำหนดวันที่จะประกาศใช้บังคับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ซึ่งเห็นควรกำหนดเป็นเก้าสิบวันหลังจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
            – พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดกาญจนบุรี

———————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP