Skip to main content

ก.แรงงาน ประชุม คกก.พิจารณาและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

            สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณา งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

——————————–

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP