Skip to main content

ก.แรงงาน ประชุม คกก. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 31 กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา 13.30 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยที่ประชุมได้มีการขอความเห็นชอบปรับปรุงวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ
Preview

Download Images

———————————————–

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

28 กรกฎาคม 2561

ชาญชัย ชาวหนองเพียร ภาพ/ข่าว

TOP