Skip to main content

ก.แรงงาน ประชุม คกก.หลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน (นบส.รง.) ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน

++++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

24 พฤศจิกายน 2565

TOP