Skip to main content

‘ก.แรงงาน’ ประชุม ‘ตั้งคณะทำงานการจัดการแรงงานข้ามชาติ โควิด – 19’

รายละเอียดเนื้อหา

          วันนี้ (20 ต.ค. 63) เวลา 13.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือการตั้งคณะทำงานการจัดการแรงงานข้ามชาติในภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 โดยมี นางนภสร ทุ่งสุกใส ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้หารือประเด็นการสร้างกลไกในการปรึกษาหารือระดับชาติ โควิด – 19 กับทุกภาคีเพื่อเสริมพลังการดำเนินงานในภาวะวิกฤต การอยู่อาศัยและใบอนุญาตการทำงาน การบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ความต้องการแรงงานของตลาดแรงงานไม่ชัดเจน และการเจรจาแบบทวิภาคีระหว่างประเทศผู้รับและประเทศผู้ส่ง

 

+++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

20 ตุลาคม 2563

TOP