Skip to main content

ก.แรงงาน ย้ำ นายจ้างยื่นเอกสารศูนย์ฯ ตามกำหนด ขีดเส้นผ่อนผันต่างด้าว 31 ธ.ค.นี้

รายละเอียดเนื้อหา

            กระทรวงแรงงาน เน้นย้ำระยะเวลาผ่อนผันต่างด้าวสิ้นสุด 31 ธ.ค.นี้ พร้อมเปิดโอกาสนายจ้างเข้ายื่นเอกสารผ่านศูนย์รับแจ้งฯ ภายในวันที่กำหนด ยืนยันให้ความคุ้มครองแรงงานต่างด้าวที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมสิทธิเท่าเทียมคนไทยทุกประการ เร่งอำนวยความสะดวกปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงข้อมูลแรงงานฯ กับการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนทันที

             นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 33 / 2560 กำหนดให้ 4 มาตรา ของพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 คำสั่งดังกล่าวจึงมีความชัดเจนแล้วว่าระยะเวลาการผ่อนผันการจับกุมและลงโทษการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เท่านั้น สำหรับการเปิดศูนย์รับแจ้งการใช้แรงงานต่างด้าวในระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 7 สิงหาคม 2560 นี้ เพียงเพื่อเปิดโอกาสให้นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และกำลังทำงานอยู่ในปัจจุบันแต่ยังไม่มีใบอนุญาตทำงาน สามารถมายื่นคำขอจ้างได้ที่ศูนย์ดังกล่าว โดยไม่ต้องยื่นขอโควตาแต่อย่างใด และเมื่อผ่านการคัดกรองว่าเป็นนายจ้างลูกจ้างจริงก็เข้าสู่ขั้นตอนการพิสูจน์สัญชาติของแต่ละประเทศแล้วขออนุญาตทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทยต่อไป

            นายอนันต์ชัยฯ กล่าวต่อว่า การให้ความคุ้มครองแก่แรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมีประกาศแนวทางชัดเจน ดังนี้ 1) กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย มีหนังสือเดินทาง (Passport) และใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) เมื่อเข้าสู่ระบบประกันสังคม จะได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทน และกองทุนประกันสังคม 2) กลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว กัมพูชา และเมียนมา ที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในประเทศไทยได้เป็นการชั่วคราว ให้นายจ้างแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างต่างด้าว 3 สัญชาติ โดยใช้เอกสารบัตรสีชมพูที่ออกให้โดยกรมการปกครองเป็นหลักฐานในการขึ้นทะเบียน เมื่อเข้าสู่ระบบประกันสังคมแล้วจะได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทน และกองทุนประกันสังคม 

             สำหรับการขออนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น กระทรวงแรงงานกำหนดแผนโครงการเริ่มในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งสามารถยื่นขออนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวผ่านแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งได้เชื่อมโยงข้อมูลภายในกระทรวงกับสำนักงานประกันสังคม (สปส.) โดยกรมการจัดหางานจะส่งข้อมูลของแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกกฎหมาย ให้กับ สปส.ทำให้สามารถดึงข้อมูลของแรงงานฯ ไปใช้ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนได้ถูกต้อง รวดเร็ว และประหยัดทั้งเวลาและการเก็บเอกสารอีกด้วย นายอนันต์ชัยฯ กล่าวในท้ายที่สุด

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ – ข่าว/ 

กรมการจัดหางานและสำนักงานประกันสังคม – ข้อมูล/

21 กรกฎาคม 2560

 

TOP