Skip to main content

ก.แรงงาน ระดม จนท. กว่า 4,000 คน บริการรับแจ้งต่างด้าว ไม่มีเอกสาร ไม่มีใบอนุญาตทำงาน 24 ก.ค.-7 ส.ค.60

รายละเอียดเนื้อหา

            นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงแรงงานประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ที่ต้องการให้นายจ้างที่ใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายมาแจ้งกับทางการ โดยได้จัดตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวขึ้นทั่วประเทศ 100 ศูนย์ เฉพาะในกรุงเทพมหานครจำนวน 11 ศูนย์ ไว้บริการรับแจ้ง เพื่อให้เพียงพอกับที่นักวิชาการและหลายฝ่ายมองว่ามีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในไทยประมาณ 2-3 ล้านคน โดยเริ่มตั้งแต่ 24 กรกฎาคมเป็นต้นมา ซึ่ง 3 วันนี้ (24-26 กรกฎาคม) มีนายจ้างมาใช้บริการที่ศูนย์รับแจ้งการใช้แรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมาก ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.ค. เวลา 16.30 น. มีนายจ้างมายื่นคำขอแจ้งการใช้แรงงานต่างด้าวรวม 34,456 ราย จำนวนคนต่างด้าวที่แจ้งการจ้าง จำนวน 109,298 คน และมีนายจ้างยื่นคำขอทางออนไลน์ จำนวน 4,166 ราย จำนวนแรงงานต่างด้าว 6,884 คน สำหรับ 10 อันดับจังหวัดที่มีการใช้บริการมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ระยอง เชียงใหม่ ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม ชลบุรี สุราษฎร์ธานี และราชบุรี ตามลำดับ ทั้งนี้ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เน้นย้ำนโยบายให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานดำเนินการเรื่องนี้โดยทุกหน่วยงานในสังกัดต้องร่วมมือกันช่วยเหลือ ในการให้บริการแก่นายจ้างที่เดินทางมาใช้บริการที่ศูนย์ฯทั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้เตรียมทั้งด้านสถานที่อุปกรณ์ และบุคลากรไว้พร้อมบริการ
          นายอนันต์ชัย กล่าวต่อไปว่า กระทรวงแรงงานได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้บริการจำนวนกว่า 4,000 คน และอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ เช่น คอมพิวเตอร์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร พัดลมไอน้ำ เครื่องขยายเสียง ฯลฯ และยังมีจุดบริการด้านพยาบาลในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หากผู้มาใช้บริการที่ศูนย์มีอาการเจ็บป่วย โดยศูนย์ฯ จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวันโดยเริ่มแจกบัตรคิวตั้งแต่เวลา 07.30 น. สำหรับเอกสารที่ใช้ประกอบด้วยใบคำขอจ้างคนต่างด้าว รูปถ่ายลูกจ้างขนาด 2 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น จำนวน 3 พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของนายจ้าง หากเป็นนิติบุคคลต้องแนบสำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร หากครบถ้วนถูกต้องจะได้รับใบนัดหมาย ซึ่งจะใช้เวลาเพียง 15 นาที และหากไม่สะดวกในการเดินทางไปที่ศูนย์นายจ้างสามารถแจ้งผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่ https://wpfast.doe.go.th/fast11/user/ ทั้งนี้ นายจ้างไม่ต้องค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อจะดำเนินการลงโทษทางวินัยสถานหนัก สามารถแจ้งเบาะแสผ่านทาง ศูนย์รับแจ้งการปราบปรามการทุจริตในหน่วยทหาร หรือแจ้งที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์กระทรวงแรงงาน หรือสายด่วนกรมจัดหางาน โทร 1694 ขอยืนยันอีกครั้งว่าหลังจากเปิดรับแจ้งการใช้แรงงานต่างด้าวครั้งนี้แล้ว จะไม่มีการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวอีก จึงขอเชิญชวนนายจ้างให้รีบมาแจ้งที่ศูนย์ในภายในเวลาที่กำหนด คาดว่าเมื่อสิ้นสุดวันที่ 7 สิงหาคม จะมีผู้มายื่นคำขอเกือบ 1 ล้านคน หลังจากนั้น 8 สิงหาคม – 6 กันยายนนี้ (ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน) จะเป็นขั้นตอนตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างที่มาลงทะเบียนแจ้งไว้

         “จากการเปิดศูนย์ฯ พบว่ายังมีนายจ้างบางส่วนเข้าใจคลาดเคลื่อน จึงขอชี้แจงว่าศูนย์ฯ รับแจ้งเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ทำงานกับนายจ้างอยู่แล้วแต่ไม่มีเอกสารแสดงตน หรือไม่มีใบอนุญาตทำงานเท่านั้น ส่วนกรณีแรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานอยู่แล้วและมีความประสงค์จะเปลี่ยนนายจ้างหรือต้องการขอใบอนุญาตทำงาน สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่เขต 1-10 โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ศูนย์แต่อย่างใด” นายอนันต์ชัย กล่าว

————————————

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
26 กรกฎาคม 2560

TOP