Skip to main content

ก.แรงงาน แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้บริหารระดับสูงเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ

รายละเอียดเนื้อหา

วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงานและโฆษกกระทรวงแรงงาน นำคณะผู้บริหารและข้าราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน แสดงมุทิตาจิตแด่ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายประทีป ทรงลำยอง รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นางดรุณี นิธิทวีกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นางต้องใจ สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และ ผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ณ บริเวณโถงหน้าห้องปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 กระทรวงแรงงาน

 

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP