Skip to main content

จังหวัดพัทลุง ต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567 ณ ชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์การค้าโคลีเซี่ยมพัทลุง

รายละเอียดเนื้อหา

วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. จ่าสิบเอก ปรีชา จันทร์ศรี แรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากบริษัท โคลีเซี่ยม อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด และคณะทำงานฯ ต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567 นางชลาทิพย์ โลหะศิริ อดีตผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ และนายสันติสุข สันติศาสนสุข อดีตรองผู้อำนวยการ ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็ก นักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่เพื่อเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBEr ONE ระดับประเทศของชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์การค้าโคลีเซี่ยมพัทลุง โดยมีเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จังหวัดพัทลุง ร่วมการต้อนรับ ณ ศูนย์การค้าโคลีเซี่ยมพัทลุง ถนนจรูญธรรม ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

TOP