Skip to main content

“บิ๊กอู๋”เยี่ยมผู้ฝึกอาชีพถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่โคราช เน้นสร้างงาน มีรายได้ ชีวิตมั่นคง

รายละเอียดเนื้อหา

       รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา ติดตามความคืบหน้าโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มั่นคง          เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต ณ วัดโคกตลาด ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการฝึกอบรม จำนวน 3 สาขา รวม 60 คน ได้แก่ สาขาการทำศิลปะประดิษฐ์ จำนวน 1 รุ่น 20 คน สาขาการทำขนมไทย จำนวน 1 รุ่น 20 คน และสาขาการประกอบอาหารไทย จำนวน 1 รุ่น 20 คน โดยกล่าวให้โอวาทแก่ผู้รับการฝึกว่า ขอแสดงความชื่นชมกับการเอาใจใส่ในการพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคน รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้วางวิสัยทัศน์ของประเทศ ไว้ว่า “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบในหลักการ แนวทางการจัดประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม
          พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า จากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง พบว่า ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียน และได้รับการพิจารณารับสวัสดิการจากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องการความช่วยเหลือด้านสวัสดิการจากภาครัฐ ทั้งประเทศจำนวนทั้งสิ้น 11.4 ล้านคน เป็นผู้ที่ลงทะเบียนในจังหวัดนครราชสีมามีจำนวนมากถึง 4.9 แสนคนและเป็นผู้มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท/คน/ปี จำนวน 2.7 แสนคน โดยมีการบูรณาการจากหน่วยงานในจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมเป็นหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
         สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมาเป็นหน่วยงานดำเนินการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐของจังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้ประสงค์ฝึกอาชีพกับกระทรวงแรงงาน จำนวน 21,345 คน (ณ 13 กรกฎาคม 2561) ประกอบด้วย ช่างอเนกประสงค์หรือช่างชุมชน จำนวน 1,780 คน และฝึกอาชีพเสริมหรืออาชีพอิสระ 19,565 คน ซึ่งผลการดำเนินงานสะสม (ระหว่าง มิ.ย.-ก.ค.61) รวม 5,078 คน แยกเป็น ฝึกอาชีพช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 121 คน ผ่านการฝึก 62 คน ไม่ผ่าน 18 คน รอผลการฝึก 41 คน ฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระ 4,957 คน ผ่านการฝึก 4,182 คน ไม่ผ่าน 139 คน รอผล 636 คน
มีผู้รับงานไปทำที่บ้าน 618 คน จำนวนผู้ถือบัตรสวัสดิการที่มาใช้บริการ 165 คน ไม่มาใช้บริการ 453 คน มีนายจ้างที่มีงานรับไปทำที่บ้านเป็นงานเย็บจักร 3 แห่ง เปลี่ยนแปลงความประสงค์เป็นกลุ่มเกษตรและฝึกอาชีพ 142 คน
ผู้ถือบัตรประชารัฐไม่สามารถรับงานไปทำที่บ้านได้ 213 คน เนื่องจากไม่มีทักษะและความรู้เกี่ยวกับประเภทของงาน อายุมาก เจ็บป่วย จำนวนผู้ถือบัตรสวัสดิการกลุ่มหางานในประเทศและต่างประเทศ 2,062 คน งานในประเทศมีผู้มาใช้บริการ 629 คน สมัครงานในประเทศ 66 คน ส่งตัวผู้สมัครงาน 3 คน บรรจุงาน 2 คน รอตำแหน่งงานให้ตรงความต้องการ 63 คน เปลี่ยนแปลงความประสงค์เป็นกลุ่มเกษตรและฝึกอาชีพ 256 คน ผู้ถือบัตรประชารัฐไม่สามารถหางานทำได้ 213 คน เนื่องจากไม่มีทักษะและความรู้เกี่ยวกับประเภทของงาน อายุมาก เจ็บป่วยงานต่างประเทศ มีผู้มาใช้บริการ 56 คน ลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ 28 คน เปลี่ยนแปลงความประสงค์เป็นกลุ่มเกษตรและฝึกอาชีพ 16 คน ผู้ถือบัตรประชารัฐไม่สามารถหางานทำได้ 10 คน เนื่องจากไม่มีทักษะและความรู้เกี่ยวกับประเภทของงาน อายุมาก เจ็บป่วย
          สำหรับโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ กระทรวงแรงงานได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในปี 2561 จำนวนกว่า 2 พันล้านบาท เพื่อฝึกอาชีพให้กับเป้าหมายทั่วประเทศกว่า 6 แสนคน ในหลักสูตรฝึกอาชีพเร่งด่วนช่างเอนกประสงค์ หรือ ช่างชุมชน เป้าหมาย 81,000 คน ซึ่งผู้สำเร็จการฝึกสามารถซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ ซ่อมประปา สุขภัณฑ์ ซ่อมแซมผนังและปูกระเบื้องได้ พร้อมทั้งมอบเครื่องมือประกอบอาชีพให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกด้วยในวงเงินคนละ 3,500 บาท โดยหลักสูตรมีระยะการฝึก 60 ชั่วโมง และการฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ และมีรายได้เพิ่มขึ้น เป้าหมายดำเนินการ 544,120 คน ระยะเวลาฝึกอบรม หลักสูตร 18 ชั่วโมง 30 ชั่วโมง และ 60 ชั่วโมง      ———————————–—-


กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
ชาญชัย ชาวหนองเพียร – ภาพ/
4 สิงหาคม 2561

TOP