Skip to main content

‘บิ๊กอู๋’ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมด้านแรงงานของลูกจ้างในสถานประกอบการ ณ จ.ลำปาง

รายละเอียดเนื้อหา

             เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่บริษัท นอร์เทิร์นแอทไทร์ จำกัด จังหวัดลำปาง ในการตรวจเยี่ยมกิจกรรมด้านแรงงานของลูกจ้างบริษัท นอร์เทิร์นแอทไทร์ จำกัด อาทิ ผลงานการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน การดำเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานประกอบการ ทั้งนี้ บริษัท นอร์เทิร์นแอทไทร์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องแบบภาคสนามของทุกหน่วยราชการและเอกชน โดยมีลูกจ้าง 105 คน เป็นชาย 7 คน และหญิง 95 คน ไม่มีการจ้างแรงงานเด็กและแรงงานต่างด้าว มีสมาชิกชมรมฯ จำนวน 177 คน เป็นพนักงานบริษัท 105 คน และเป็นสมาชิกของครอบครัวพนักงาน 72 คน ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มผลิตภาพแรงงาน มีการส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ การประกันสังคม เป็นต้น

—————————————–

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
กัณติภณ คูสมิทธิ์ – ภาพ/
15 มกราคม 2562

TOP