Skip to main content

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รายละเอียดเนื้อหา

TOP