Skip to main content

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตให้แก่คนไทยในญี่ปุ่น

รายละเอียดเนื้อหา

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม
“โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตให้แก่คนไทยในญี่ปุ่น”

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561  เวลา 9.30 น. – 15.00 น.
ณ หอประชุมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ในเอกสารแนบ
โดยส่ง ใบสมัคร พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง  และ สำเนาบัตรประชาชน มาที่ FAX หมายเลข 03-5789-2439
หรือทาง E-mail  consular@thaiembassy.jp

*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม*

 

TOP