Skip to main content

ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประเทศญี่ปุ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

รายละเอียดเนื้อหา

รัฐบาลญี่ปุ่นโดยกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ (Ministry of Health, Labour and Welfare:MHLW) ได้ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งจะทยอยมีผลใช้บังคับในแต่ละจังหวัดตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไปเป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยสามจังหวัดที่อัตราสูงสุดยังอยู่ที่โตเกียว คานาซาว่าและโอซาก้าที่ อัตราชั่วโมงละ ๙๕๘ เยน ๙๕๖ เยนและ ๙๐๙ เยนตามลำดับ(รายละเอียดดูตามเอกสารแนบ) <span style=”text-inde

รัฐบาลญี่ปุ่นโดยกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ (Ministry of Health, Labour and Welfare:MHLW) ได้ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งจะทยอยมีผลใช้บังคับในแต่ละจังหวัดตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไปเป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยสามจังหวัดที่อัตราสูงสุดยังอยู่ที่โตเกียว คานาซาว่าและโอซาก้าที่ อัตราชั่วโมงละ ๙๕๘ เยน ๙๕๖ เยนและ ๙๐๙ เยนตามลำดับ(รายละเอียดดูตามเอกสารแนบ) โดยอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนี้จะใช้บังคับกับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคต่างชาติทุกชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศญี่ปุ่น (องค์กรรับที่ประเทศญี่ปุ่นจะระบุอัตราจ้างลงในสัญญาของผู้ฝึกงานทุกคน)

สำหรับท่านที่สนใจมาทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นต้องศึกษาสัญญาจ้างงานและเงื่อนไขให้รอบคอบ  โดยทั่วไปอัตราค่าจ้างจะยังไม่หักภาษีรายได้ส่วนบุคคล เงินสมทบในระบบประกันสังคม ตลอดจนค่าที่พักและค่าสาธารณูปโภคฯ

 

 

ขอเรียนย้ำเตือนว่าการเข้ามาทำงานในประเทศญี่ปุ่นจะต้องใช้วีซ่าประเภททำงาน วีซ่าผู้ฝึกงานด้านเทคนิคและวีซ่าเพื่อกิจกรรมเฉพาะฯเท่านั้น การมาท่องเที่ยว

(ซึ่งไม่มีวีซ่า) ไม่สามารถทำงานได้ อย่าหลงเชื่อผู้หลอกลวงว่าจะเปลี่ยนวีซ่าให้ได้

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น(สนร.ญี่ปุ่น)

 

 

 

 

 

TOP