Skip to main content

รมว.พิพัฒน์ มอบนโยบาย สสปท ทำงานเชิงรุก เน้นสร้างวัฒนธรรมเชิงป้องกันให้สังคมไทย/Labour Minister Delivers Policies to TOSH for Proactive Work in Creating a Preventative Culture in Thai Society

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) สสปท.  ณ ห้องประชุมกองความปลอดภัยแรงงาน ชั้น 4 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่วนแยกตลิ่งชัน 

            ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า  สสปท.เป็นองค์การมหาชน ที่อยู่ภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง   ในการส่งเสริมความรู้ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้กับแรงงานทุกระดับ  โดยใช้งานวิชาการ จากการทำงานวิจัย การจัดทำมาตรฐาน และการพัฒนานวัตกรรม ในการทำงานเชิงรุก และนำไปสู่การสร้าง “วัฒนธรรมความปลอดภัย”ในการทำงาน ซึ่งที่ผ่านมา  สสปท.ได้เผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยและการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัย โดยอบรมให้กับ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านความปลอดภัย จำนวนกว่า 25,000 คนทั่วประเทศ จากสถานประกอบการ 6,000  แห่ง  จัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย จำนวน 28 เรื่อง และงานวิจัยด้านความปลอดภัยเพื่อต่อยอดเป็นแนวปฏิบัติจำนวน  5 เรื่อง ซึ่งมีผู้สนใจดาวน์โหลดจากเวปไวต์ สสปท.มากถึง 5 แสนกว่าครั้ง
           
            “ภารกิจของ สสปท.เรียกได้ว่า มีบทบาทที่สำคัญกับสังคมไทยมาก ในการที่จะสร้างความตระหนักรู้ ปลุกจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ในการทำงานให้เกิดขึ้นในภาคแรงงานและสังคมโดยรวม  เพราะหากที่ไหนมีความปลอดภัย ที่นั่นย่อมลดการสูญเสียทั้งเศรษฐกิจ และชีวิต” นายพิพัฒน์กล่าว
            
            จากนั้น นายพิพัฒน์ ได้มอบนโยบายให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สสปท. โดยขอให้ สสปท.ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ในการ คุ้มครองสิทธิแรงงาน ให้มีความปลอดภัยในการทำงาน นำไปสู่การลดสถิติการประสบอันตรายและโรคจากการทำงานได้ในระยะยาว  และขอให้ สสปท. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ทั้งภายในกระทรวงแรงงาน และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อร่วมบูรณาการในการทำงานด้านความปลอดภัยให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ประชาชน ชุมชน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ร่วมกัน ในการก่อให้เกิดความปลอดภัยเชิงป้องกันกับทุกภาคส่วนในสังคม

            On September 28, 2023, at 14.00 hours, the Labour Minister, Mr. Phiphat Ratchakitprakarn, chaired the meeting to present policies to executives and officials of the Thailand Institute Of Occupational Safety and Health (Public Organization), 4th floor, Department of Labour Protection and Welfare building, Taling Chan Intersection.

            The Labour Minister said that the Thailand Institute Of Occupational Safety and Health (TOSH) is under the supervision of the Labour Minister which has a mission to promote knowledge about workplace safety. It promotes all employees’ knowledge of occupational health, safety, and the working environment. It uses academic work from research, standardization, and innovation development in proactive work, creating a “Safety Culture” at work. In the past, TOSH has disseminated knowledge from research and preparation of safety standards. It has trained over 25,000 safety personnel across the country from 6,000 establishments. It has prepared 28 safety manuals and guidelines, including safety research, to develop five guidelines, which can be downloaded by those interested. It has been downloaded from the TOSH website 500,000 times.
“The mission of TOSH plays an important role in Thai society. It creates knowledge and raises awareness of workplace safety in the labour sector and society. If somewhere is safe, then it reduces losses to the economy and lives,” Mr. Phiphat said.

            Mr. Phiphat then delivered policies to the executives and officials of the Office of the Basic Education Commission. He asked that the Office of the Basic Education Commission carry out the government policy in protecting workers’ rights to ensure workplace safety, leading to a long-term reduction in statistics of occupational hazards and diseases. He asked that the Office of Basic Education Commission cooperate with agencies, both within the Ministry of Labour and related ministries such as the Ministry of Interior, the Ministry of Education, and the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, to join in the integration of workplace safety to cover all target groups, people, and communities, focusing on shared results to create preventive safety for all sectors in society.

————————————–

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/Division of Public Relations

TOP