Skip to main content

รองปลัดแรงงาน ร่วมประชุม คกก.ป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) ครั้งที่ 1/2565 โดยที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) นโยบายการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ กระบวนการ และแผนการดำเนินงาน (Timeline) และร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องทำงานรองปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน

 ———————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP