Skip to main content

รองปลัดแรงงาน ร่วมเสวนา THAILAND SAFE@WORK#34

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน ร่วมเสวนา หัวข้อ “ร่วมสร้างวัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน” (Forward Culture of Prevention for Safety Thailand) งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34 THAILAND SAFE@WORK#34 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ กระทรวงแรงงาน โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
30 มิถุนายน 2565

TOP