Skip to main content

สนร.ญี่ปุ่น มีกำหนดการห้คำปรึกษาด้านแรงงานในงานกงสุลสัญจร ณ จังหวัดนากาโนะ ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566

รายละเอียดเนื้อหา

 
พบกับบริการให้คำปรึกษาด้านแรงงานของสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นในงานกงสุลสัญจร ณ จังหวัดนากาโนะ ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตอำเภอนากาโนะ จังหวัดนากาโนะ
Toigo Lifelong Learning Center
 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มีกำหนดจัดหน่วยเคลื่อนที่ไปให้บริการกงสุลสัญจร ที่จังหวัดนากาโนะ
ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตอำเภอนากาโนะ จังหวัดนากาโนะ
Toigo Lifelong Learning Center
ชั้น 4 เลขที่ 1271-3 TOiGO WEST, Tsuruga, Nagano-shi, Nagano-ken
〒380-0813 長野県長野市大字鶴賀問御所町1271番地3(トイーゴウエスト 4階)
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแนะนำให้ผู้ที่ประสงค์ขอรับบริการงานกงสุลสัญจรให้ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้า โดยสามารถลงทะเบียนได้ ดังนี้
การนัดหมายสำหรับบริการหนังสือเดินทาง
(*กรุณานำหนังสือเดินทางเล่มล่าสุดและบัตรประจำตัวประชาชนไทยมาด้วย)
(*เฉพาะผู้ที่มีบัตรประชาชนไทยที่มีชิบ (Smart card))
การนัดหมายสำหรับบริการด้านนิติกรณ์
(แจ้งสมรส/แจ้งหย่า/มอบอำนาจ/แจ้งเกิด)
ข้อมูลการเตรียมการด้านเอกสารสำหรับหนังสือเดินทาง
สำหรับนิติกรณ์/ทะเบียนราษฎร
TOP