Skip to main content

สนร.เกาสง ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทย “Proficiency Test of Thai as a Foreign Language (CU-TFL)” โครงการความร่วมมือของสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับ National University of Kaohsiung (NUK)

รายละเอียดเนื้อหา

           ทีมงาน สนร.เกาสง ในฐานะผู้แทนจากนายทวีเกียรติ เจนประจักษ์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป ร่วมเป็นเกียรติในงาน “Proficiency Test of Thai as a Foreign Language (CU-TFL)” ซึ่งเป็นความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่าง Chulalongkorn University และ National University of Kaohsiung (NUK) ในการทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน 33 คน ณ National University of Kaohsiung (NUK)
          Chulalongkorn University Thai Proficiency Test of Thai as a Foreign Language (CU-TFL) เป็นแบบทดสอบที่สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกแบบและจัดทำขึ้นเพื่อทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยในทักษะการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด โดยผู้รับการทดสอบสามารถสอบทุกทักษะหรือเลือกสอบแยกแต่ละทักษะได้ ข้อสอบทั้งหมดออกแบบและจัดทำขึ้น เพื่อทดสอบความสามารถทางภาษาใน 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ผ่าน “แบบทดสอบวัดทักษะการฟังและการอ่าน” “แบบทดสอบวัดทักษะการเขียน” และ “แบบทดสอบวัดทักษะการพูด” โดยแบ่งระดับภาษาออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับฝึกพูด (Novice) ระดับกลาง (Intermadiate) ระดับดี (Advanced) ระดับดีมาก (Superior) ระดับดีเด่น (Distinguished) ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการทดสอบ ส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และผู้ที่ต้องการใช้คะแนนในการสมัครงานหรือสมัครเรียน รวมถึงมีความสนใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย
 

TOP