Skip to main content

สนร.ไทเป บูรณาการร่วม 4 หน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้แรงงานไทย อย่าหลงเชื่อคำโฆษณาที่โพสต์ในสื่อโซเชียลหรือคำชักชวนของนายหน้าเถื่อนที่อาศัยสื่อโซเซียลมีเดียชักชวนหลบหนีนายจ้าง

รายละเอียดเนื้อหา

             วันที่ 4 กันยายน 2566 นางสาวประภาวดี แก้วศิริพงษ์ (อทป) นางสาวนิพัทธา ไชยพัฒน์ (ทปษ) นายวิรัตน์ เทาประเสริฐ (ล่าม) และนายชิงชัย สิริรัชวงษ์ ผู้ช่วยดำเนินการด้านการส่งเสริมการจ้างงานในต่างประเทศ ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับ 4 หน่วยงาน ได้แก่ กองแรงงาน นครเถาหยวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจต่างด้าว และสำนักงานแรงงานไทย ไทเป โดยเข้าเยี่ยมและพบปะแรงงานไทย ณ ไซด์งานก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร อาคาร 3 สนามบินนานาชาติ เถาหยวน การเยี่ยมและพบปะแรงงานไทยครั้งนี้ เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันทั้ง 4 หน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้แรงงานไทย อย่าหลงเชื่อคำโฆษณาที่โพสต์ในสื่อโซเชียลหรือคำชักชวนของนายหน้าเถื่อนที่อาศัยสื่อโซเซียลมีเดียชักชวนหลบหนีนายจ้าง พร้อมทั้งให้ความรู้ข้อกฎหมายแรงงาน สิทธิประโยชน์ในไต้หวัน ทั้งนี้สนร.ไทเป ได้ให้ข้อคิดเตือนใจแรงงานไทยในการปฎิบัติตามกฎหมายระเบียบไต้หวัน ทั้งการปัองกันยาเสพติด การขับขี่รถจักรยานไฟฟ้า สุรา เป็นต้น

TOP