Skip to main content

สนร. ไทเป อำนวยความสะดวกการสัมภาษณ์แรงงานไทยมาทำงาน บ. Chyang Sheng Dyeing & Finishing Co., Ltd. ผ่านระบบการจัดส่งโดยรัฐ

รายละเอียดเนื้อหา

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นางสาวประภาวดี แก้วศิริพงษ์ ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงาน ไทเป ร่วมกับผู้แทนกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน และผู้แทนนายจ้าง บริษัท Chyang Sheng Dyeing & Finishing Co., Ltd. ดำเนินการคัดเลือกแรงงานเพื่อจัดส่งโดยรัฐ จำนวน 6 คน โดยได้จัดสอบสัมภาษณ์แรงงานไทย ณ บริษัท Cosmo นครเถาหยวน มีผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวน 26 คน จากจำนวนผู้สมัครสอบทั้งหมด 37 คน การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยนายจ้างจะแจ้งผลการคัดเลือกให้ทราบเพื่อดำเนินการจัดส่งโดยรัฐร่วมกันต่อไป

TOP