Skip to main content

สรจ.ชัยนาท จัดประชุมและออกตรวจบูรณาการการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำเดือน พ.ค.2561

รายละเอียดเนื้อหา

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2561 เวลา 09.00 น. นายนฤดล บรรดาศักดิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดชัยนาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 9 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท

  

และนำคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ได้บูรณาการออกตรวจการค้ามนุษย์ด้านแรงงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัด และเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอ โดยทำการตรวจกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ และกิจการกลุ่มเสี่ยง เขตพื้นที่อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท จำนวน 4 แห่ง มีลูกจ้างทั้งสิ้น 17 คน ซึ่งเป็นแรงงานไทย จำนวน 13 คน และแรงงานต่างด้าว จำนวน 4 คน ในการตรวจบูรณาการข้างต้น ไม่พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน แต่สถานประกอบการต้องการรับพนักงานเพิ่ม จำนวน 5 คน

  

  

**********************************

TOP