Skip to main content

สรจ.พะเยา ออกตรวจสถานประกอบการ/ ลูกจ้าง กลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ ด้านแรงงาน 2561

รายละเอียดเนื้อหา

ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นางสาวอัจฉรา งามสมจิตร แรงงานจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้นางอุมาวดี ฉันทะ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจ.พะเยา ออกตรวจสถานประกอบการอำเภอเมือง อำเภอแม่ใจ / ลูกจ้าง กลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ ด้านแรงงาน จำนวน 5 แห่ง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

www.facebook.com/photo.php

TOP