Skip to main content

สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียดเนื้อหา

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ปีที่ 3 กลุ่ม CSR มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 7 คน พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และชาวบ้านหมู่ที่ 12 บ้านสินเจริญ ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี โดยท่านสายชล จันทร์เพ็ญ นายอำเภอลำสนธิ เดินทางมาให้การต้อนรับ และร่วมให้กำลังใจนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมฯ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานเเรงงานจังหวัดลพบุรี และคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร. รติวัลย์ วัฒนสิน นายเสวก เรือนจันทร์ ผู้ประสานงานที่ได้สนับสนุนโครงการดีๆและให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมต่อการรับผิดชอบต่อสังคม 

TOP