Skip to main content

: สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม "ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข @ ที่นี่ มีอาชีพ มีงานทำ ครั้งที่ ๒"

รายละเอียดเนื้อหา

                วันนี้ (๑ ต.ค. ๖๑) เวลา ๑๑.๐๐ น. นางจารณี เขมะรังษี แรงงานจังหวัดลำปาง มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม "ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข @ ที่นี่ มีอาชีพ มีงานทำ ครั้งที่ ๒" ในงานประกอบด้วยกิจกรรมนัดพบแรงงาน แนะแนวอาชีพ/ฝึกอาชีพอิสระ ให้ความรู้ด้านกฎหมายด้านแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน ให้คำแนะนำสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยที่ทำงานในต่างประเทศ และรับสมัครผู้ประตนมาตรา ๔๐ ณ บริเวณ IT Junction ชั้น ๑ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลำปาง ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก และใน เวลา ๑๔.๓๐ นางจารุณี  เขมะรังษี แรงงานจังหวัดลำปาง ติดตามการจัดกิจกรรม ดังกล่าวโดยได้สอบถามข้อมูล ความพึงพอใจ ของนายจ้าง และผู้เข้าร่วมกิจกรรม พบว่ามีความพึงพอใจเป็นอย่างมากจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 
 
 
 
 
TOP