Skip to main content

สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง ได้จัดอบรมให้ความรู้ช่องทางการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และมอบเกียรติบัตร พร้อมมอบปัจจัยการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ

รายละเอียดเนื้อหา

TOP