Skip to main content

สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ตรวจแรงงานป้องกันการบังคับใช้แรงงาน หรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2567 ร่วมกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง

รายละเอียดเนื้อหา

วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. จ่าสิบเอก ปรีชา จันทร์ศรี แรงงานจังหวัดพัทลุง และ นางวราภรณ์ กัณฐตุริต นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจแรงงานป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2567 พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยลงพื้นที่ตรวจฯ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ หจก.เพชรดีการยาง ที่อยู่ 121 ม.3 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ประเภทกิจการโรงงานยางแผ่นรมควัน มีลูกจ้างต่างด้าวทั้งหมด จำนวน 9 คน แยกเป็นเพศชาย จำนวน 7 คน เพศหญิง จำนวน 2 คน และโรงแรมซันโวรีสอร์ท ที่อยู่ 93 ม.4 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง ประเภทกิจการโรงแรม มีลูกจ้างคนไทยทั้งหมด แยกเป็นเพศชาย จำนวน 1 คน และเพศหญิง จำนวน 1 คน โดยได้ตรวจสอบข้อมูลการจ้างงานกับผู้บริหารสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว ผลปรากฎว่า ไม่พบผู้ที่กระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน รวมทั้งเป็นแรงงานที่เข้าเมืองถูกกฎหมาย

TOP