Skip to main content

สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายละเอียดเนื้อหา

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ สนร.สิงคโปร์ โดยนางดัชรี คูหาทอง ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) รักษาการในตำแหน่ง อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนายไพโรจน์ ทรงสวัสดิ์วงศ์ ผู้ช่วยดำเนินการ ฯ ได้รับเชิญจากชมรมนักศึกษา มสธ. (สิงคโปร์)ให้กล่าวเปิดงานและแสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับรองศาตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

TOP