Skip to main content

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง พบกับนายจ้างบริษัท Thai Zone Limited ซึ่งประกอบธุรกิจร้านเสริมสวยและนวด (ขนาดเล็ก) เขตซิมซาจุ๋ย 

รายละเอียดเนื้อหา

วันที่  ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกงได้เดินทางไปเขตเกาลูนเพื่อพบกับนายจ้างบริษัท  Thai Zone Limited  ซึ่งประกอบธุรกิจร้านเสริมสวยและนวด (ขนาดเล็ก)   โดยได้จ้างคนไทยที่มีถิ่นพำนักในฮ่องกงเป็นพนักงานนวด (พนักงานชั่วคราว)และหารือการจ้างแรงงานไทยเพื่อทำงานในตำแหน่งพนักงานนวด(ประจำ) ในการนี้ สำนักงานแรงงานฯ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างชาติมาทำงานประจำในตำแหน่งพนักงานนวดซึ่งอยู่ในประเภทแผนการจ้างแรงงานเสริม S L S (Supplementary Labour Scheme)  ซึ่งนายจ้าง  ได้กล่าวขอบคุณสำนักงานแรงงานฯ  ในการมาเยี่ยมและให้คำแนะนำครั้งนี้

 

TOP