Skip to main content

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ได้จัดกิจกรรมให้บริการด้านแรงงานและเยี่ยมแรงงานในวันที่ 12 กันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียดเนื้อหา

                  สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกงได้จัดกิจกรรมให้บริการด้านแรงงานและเยี่ยมแรงงานในวันที่ ๑๒  กันยายน ๒๕๖๔  ดังนี้

                   ๑. จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการจุดนัดพบแรงงาน ที่สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง เขตเสิ่งหว่าน โดยรับรายงานตัวสำหรับแรงงานตำแหน่งผู้ช่วยแม่บ้านที่เดินทางมาทำงานครั้งแรกในฮ่องกง รับปรึกษาแนะนำปัญหาจากการทำงาน และการลงทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช โดยได้นัดหมายเวลาล่วงหน้าเพื่อลดความแออัดในสถานที่ให้บริการ รวมถึงมีมาตรการป้องกันการติดเชื้อตลอดเวลาการรับบริการ

๒. เยี่ยมแรงงานไทย ณ สวนสาธารณะ(สวนเล็กและสวนใหญ่เก๋าหล่งเส่ง) เขตเกาลูนซิตี้ โดยแนะนำการดูแลสุขภาพ  การเดินทางกลับไทย  การรับสมัครเป็นอาสาสมัครแรงงานประจำปี ๒๕๖๕ เป็นต้น

TOP