Skip to main content

แจ้งเตือนคนไทยห้ามนำเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้ามาในประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดเนื้อหา

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นประชาสัมพันธ์เตือนแรงงานไทยทุกคน
 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอแจ้งเตือนคนไทย ห้ามนำเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าว เข้ามาในประเทศญี่ปุ่น หากฝ่าฝืน มีโทษตามกฎหมายญี่ปุ่น
 
**โปรดระวัง !! การรับฝากสิ่งของผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศญี่ปุ่น**
 
ที่มา  https://www.facebook.com/rtejapan/photos/a.222344091300256/2020005958200718/
 
TOP