Skip to main content

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน สำหรับงบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF)

รายละเอียดเนื้อหา

TOP