Skip to main content

แรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมกับชุดปฏิบัติการตรวจสอบฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบสนามกอล์ฟ ในจังหวัดชุมพร

รายละเอียดเนื้อหา

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางสาวกานต์กมล ชุมภูทอง แรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมกับชุดปฏิบัติการตรวจสอบฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบสนามกอล์ฟ ในจังหวัดชุมพร จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

1.สนามกอล์ฟค่ายเขตอุดมศักดิ์ เลขที่ 193 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร พบว่า  มีการจ้างคนไทยในตำแหน่งแคดดี้ ทั้งหมดจำนวน 29 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 27 คน  มีพื้นที่ประกอบกิจการ โดยประมาณ 500 ไร่ (9 หลุม)

2. บริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นด์ จำกัด (โรงแรมโนโวเทล) เลขที่ 110 หมู่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร พบว่ามีการจ้างคนไทยในตำแหน่งแคดดี้ จำนวน 2 คน เป็นหญิงทั้งหมด    มีพื้นที่ประกอบกิจการโดยประมาณ 190 ไร่ (9 หลุม)

    

   

TOP