Skip to main content

แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมนำเสนอผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561 ของจังหวัดอุตรดิตถ์

รายละเอียดเนื้อหา

เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมนำเสนอผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561 ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และเวลา 13.30 น. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานบริษัท ศรีพงษ์กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดยมีคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน ได้แก่ นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้เชี่ยวชาญประธานกรรมการ นายวัลลภ รุ่งเรือง ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ กรรมการ และว่าที่เรือตรีสุรชัย เพ็ชรกูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สำนักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรรมการ

TOP