Skip to main content

แรงงานเชียงใหม่ ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด ปี 2567

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวอังคณา เตชะโกเมนท์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายมณฑล ปริปุญโญ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด ปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ ZOOM Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ มีนายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังแนวทางและหลักเกณฑ์การทบทวนความหมาะสมของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดฯ ในครั้งนี้ด้ว

TOP