Skip to main content

ข้อควรปฏิบัติของนายจ้างในการจ้างคนต่างด้าว

ข้อควรปฏิบัติของนายจ้างที่จะจ้างคนต่างด้าวทำงาน 

 

     1. ห้ามรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือรับคนต่างด้าวเข้าทำงานที่มีลักษณะงานหรือ

         เงื่อนไขต่างไปจากที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต (ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน

         หกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)

 

    2. นายจ้างที่รับคนต่างด้าวเข้าทำงานหรือให้ย้ายไปทำงานที่อื่น หรือออกจากงานต้องแจ้งภายใน 

        15วัน นับแต่วันที่รับเข้าทำงานหรือย้าย หรือออกจากงาน (ผู้ฝ่าฝื่นมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท)

9834
TOP