Skip to main content

การจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในบริษัท

หน้าหลัก Forums การทำงานของคนต่างด้าว การจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในบริษัท

 • This topic has 13 ข้อความตอบกลับ, 2 เสียง, and was last updated 1 year, 2 months ago by  Bundit.
กำลังดู 15 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 15 (ของทั้งหมด 16)
 • Author
  Posts
 • #268181
  DB. 268181

  ขอสอบถามค่ะ
  1.ถ้าบริษัทต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวต้องขออนุญาต หรือมีขั้นตอนอย่างไรบ้างให้ถูกต้องตามกฎหมาย (ไม่เคยจ้างคนต่างด้วมาก่อน)
  2.สามารถหาแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมายได้จากที่ไหนบ้างคะ เพื่อเข้ามาทำงานที่บริษัท
  3.บริษัทจะต้องมีหน้าที่ดูแล หรือต้องจัดการอะไรบ้างให้กับแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อเข้ามาเป็นพนักงานของบริษัทแล้ว เช่น ต้องต่อวีซ่า หรือมีอะไรบ้างคะ
  4.เรื่องค่าจ้าง ประกันสังคม ของพนักงานที่เป็นแรงงานต่างด้าว ตามกฎหมายเหมือนคนไทยเลยมั้ยคะ
  ขอบคุณค่ะ

  #268453
  doeqa
  Participant
  268453

  เรียนคุณ DB. 268181

  ตอบคำถาม ข้อ 1, 2
  นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา เมียนมา ลาว) สามารถดำเนินการตามขั้นตอนนำแรงงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศตาม MoU โดยมีขั้นตอน ดังนี้
  1.นายจ้างยื่นแบบคำร้องกับสำนักงานจัดหางานในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ได้แก่ แบบ นจ.2 หนังสือแต่งตั้ง สัญญาจ้างงาน และเอกสารนายจ้าง
  2.การจัดส่งคำร้องความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว โดยกรมการจัดหางาน/สจจ. สจก. 1-10 มีหนังสือแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวผ่านสถานเอกอัครราชทูตประเทศต้นทางประจำประเทศไทยไปยังประเทศต้นทาง

  3. ประเทศต้นทางดำเนินการรับสมัคร คัดเลือก ทำสัญญา และจัดทำบัญชีรายชื่อคนงานต่างด้าว (Name List) ส่งให้กรมการจัดหางานผ่านสถานเอกอัครราชทูตประเทศต้นทางประจำประเทศไทย และกรมการจัดหางานส่งให้นายจ้าง

  4. นายจ้างที่ได้รับบัญชีรายชื่อคนต่างด้าว (Name List) แล้วยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  4.1 บัญชีรายชื่อคนต่างด้าวที่ประเทศต้นทางรับรอง
  4.2 แบบ บต.31 หรือ บต.33 พร้อมเอกสารและหลักฐาน
  4.3 หลักฐานการได้รับวัคซีนโควิด-19 หรือใบรับรองแสดงประวัติการเคยติดเชื้อมาก่อนในช่วงไม่เกิน 3 เดือน
  4.4 หนังสือยืนยันการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการกักตัว ได้แก่ ค่าสถานที่กักกัน ค่าตรวจโรคโควิด-19 ค่าบริการทางการแพทย์ ค่ารักษากรณีติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงกรณีป่วยฉุกเฉินหรือโรคอื่นระหว่างกักตัว/กรมธรรม์ที่คุ้มครองการรักษาโรคโควิด -19
  4.5 หลักฐานยืนยันว่ามีสถานที่กักตัวตามที่ราชการกำหนด
  4.6 หลักฐานที่ยืนยันว่ามียานพาหนะเพื่อรับคนต่างด้าวไปยังสถานที่กักตัว
  4.7 กรณีเข้าประกันสังคมซื้อประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัย 4 เดือน
  4.8 กรณีเข้าประกันสังคม นายจ้างแจ้งขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน
  – ชำระค่าคำขอและค่าใบอนุญาตทำงาน (2 ปี) 1,900 บาท
  – วางเงินประกัน (กรณีนายจ้างดำเนินการด้วยตนเอง) หลักประกัน 1,000 บาท/คนต่างด้าว 1 คน

  5. กรมการจัดหางานมีหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ ประเทศต้นทางของคนต่างด้าวเพื่อพิจารณาออกวีซ่า (Non – Immigrant L-A) ให้แก่คนต่างด้าวตามบัญชีรายชื่อ และหนังสือแจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่ออนุญาตให้คนต่างด้าวเดินทางเข้าประเทศผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองตามที่นายจ้างได้แจ้งไว้ โดยจะอนุญาตให้นำเข้าตามจำนวนสถานที่รองรับในการกักตัว

  6. เมื่อคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรต้องแสดงหนังสือยืนยันการอนุญาตให้เข้ามาทำงาน ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR และ ATK (ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง) หลักฐานการได้รับวัคซีนโควิด-19 หรือใบรับรองแสดงประวัติการเคยติดเชื้อในช่วงไม่เกิน 3 เดือน สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร เป็นระยะเวลา 2 ปี จากนั้นจึงเดินทางไปยังสถานที่กักตัว โดยยานพาหนะที่นายจ้างแจ้งไว้ (ไม่เดินทางร่วมกับบุคคลอื่น และหยุดพัก ณ สถานที่ใดๆ ก่อนถึงสถานที่กักกัน)

  7. คนต่างด้าวต้องเข้ารับตรวจสุขภาพ 6 โรคเป็นขั้นตอนแรก หากพบเป็นโรคต้องห้ามจะส่งกลับประเทศต้นทาง เพราะไม่สามารถอนุญาตให้ทำงานได้ตามกฎหมาย หากไม่พบเป็นโรคต้องห้ามจะเข้าสู่กระบวนการกักตัว และตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธี RT – PCR ดังนี้
  1. คนต่างด้าวที่ฉีดวัคซีนมาจากประเทศต้นทางครบแล้วเข้ารับการตรวจสุขภาพ 6 โรค หากตรวจผ่าน กักตัวอย่างน้อย 7 วัน และตรวจหาเชื้อโควิด – 19 จำนวน 2 ครั้ง
  2. คนต่างด้าวที่ยังไม่ฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนแล้วแต่ยังไม่ครบเข้ารับการตรวจสุขภาพ 6 โรค หากตรวจผ่าน กักตัวอย่างน้อย 14 วัน และตรวจหาเชื้อโควิด – 19 จำนวน 2 ครั้ง โดยกระทรวงแรงงานจะสนับสนุนวัคซีนเพื่อดำเนินการฉีดให้แก่คนต่างด้าว ทั้งนี้ กรณีตรวจพบเชื้อโควิด – 19 ให้เข้ารับการรักษา โดยนายจ้างหรือประกันสุขภาพที่นายจ้างซื้อไว้ให้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษา จากนั้นเมื่อตรวจไม่พบเชื้อแล้ว จึงฉีดวัคซีนให้แก่คนต่างด้าว และให้นายจ้างรับคนต่างด้าวไปยังสถานประกอบการ

  8. คนต่างด้าวรับการอบรมผ่านระบบ Video Conference ณ สถานประกอบการ เมื่อผ่านการอบรมแล้ว คนต่างด้าวรับใบอนุญาตทำงาน โดยการอนุญาตให้ทำงานจะเริ่มจากวันที่คนต่างด้าวได้รับการตรวจลงตรา (วีซ่า) ให้เดินทางเข้ามาในประเทศ

  ตอบคำถามข้อ 3,4
  นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฯ หากอยู่ในกิจการที่ต้องเข้าประกันสังคม ต้องแจ้งขึ้นทะเบียน การเป็นลูกจ้างตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537และเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ลูกจ้างได้รับหลักฐานเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้ จะยกเว้นไม่ขึ้นทะเบียน กรณีเป็นลูกจ้างของกิจการเพาะปลูก ประมง ป่าไม้ และเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมิได้ใช้ลูกจ้างตลอดปี และไม่มีงานลักษณะอื่นรวมอยู่ด้วย

  เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนและได้จ้างคนต่างด้าวมาทำงานในสถานประกอบการแล้ว หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ที่เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

  #268879
  DB. 268879

  1.จากคำตอบที่อธิบายมาหมายถึงการจัดหาแรงงานต่างด้าวที่ปัจจุบันไม่ได้อยู่ในประเทศไทยใช่หรือป่าวคะ พอดีอ่านแล้วเหมือนว่าว่าต้องเริ่มสรรหาตั้งแต่ประเทศต้นทาง.. หรือที่อธิบายมาหมายความรวมถึงทั้งที่อยู่ในประเทศด้วยคะ
  2.จากคำตอบ ถ้าหมายถึงการหาแรงงานต่างด้าวที่ในปัจจุบันเขาไม่ได้อยู่ประเทศไทยนั้น พอดีอยากทราบที่เป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วอ่ะคะ ถ้าต้องการหาแรงงานต่างด้าวกลุ่มเหล่านี้ทางบริษัทต้องไปติดต่อที่ไหน และต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะ
  —ขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะ—

  #270844
  doeqa
  Participant
  270844

  เรียนคุณDB

  ตอบข้อ 1 ตามที่คุณเข้าใจถูกต้องแล้วค่ะ

  ตอบข้อ 2 แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้ว หากเป็นการลักลอบเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยไม่ผ่านการอนุญาตจากด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) จะถือว่าเป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายไม่สามารถดำเนินการขออนุญาตทำงานได้ ส่วนคนต่างด้าว(กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่เข้ามาในประเทศไทยด้วยวีซ่าท่องเที่ยวหากต้องการทำงานต้องเดินทางกลับประเทศเพื่อไปดำเนินการตามขั้นตอน MoU ตามทึ่เคยแจ้งให้ทราบแล้ว

  หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่สามารถดำเนินการได้เลย แนะนำให้ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ที่เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ หรือโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694

  #362848
  wavitchyagorn Bundaryar 362848

  สอบถามเอกสารที่ใช้ยื่นในการจ้างงานของแรงงานต่างด้าว

  1.บุคคลธรรดาที่ มีนายจ้างแล้วแต่มีความประสงค์จ้างงานมาเป็นพนักงานของบริษัท
  2.บุคคลที่ประสงค์ทำงานนอกพื้นที่

  อยากสอบถามเอกสารที่ใช้มีอะไรบ้าง
  ติดต่อ. 091-7459919

  #365092
  doeqa
  Participant
  365092

  เรียนคุณ wavitchyagorn

  1. กรณีที่สอบถามเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ประกอบการเปลี่ยนนายจ้างจากบุคคลธรรมดาเป็นนายจ้างนิติบุคคล
  เอกสารที่ต้องใช้
  ของแรงงานต่างด้าว
  1.ใบอนุญาตทำงาน/หรือหลักฐานการได้รับอนุญาตทำงาน
  2. สำเนาหนังสือเดินทาง
  3. ใบแจ้งออกจากนายจ้างเดิม
  ของนายจ้าง
  1. หลักฐานแสดงกิจการของนายจ้าง เช่น ทะเบียนการค้า/ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ หนังสือรับรองนิติบุคคลบริษัท สัญญาจ้าง สัญญาเช่า สัญญาก่อสร้าง ฯลฯ
  2. สำเนาบัตรประชาชน กรณีนิติบุคคลใช้หนังสือนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  3. ใบมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ (กรณีนายจ้างไม่ได้ดำเนินการด้วยตนเอง)
  2. กรณีแรงงานต่างด้าวที่ประสงค์ทำงานนอกพื้นที่
  แรงงงานต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทาง และมีใบอนุญาตทำงาน สามารถทำงานนอกพื้นที่ได้โดยขอเพิ่มสถานที่ทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานที่เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ
  โดยใช้และเอกสารหลักฐาน ตามลิงค์ https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/alien_th/0c2a46ab44136d5b9dcd27f441387846.pdf

  หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่สามารถดำเนินการได้เลย แนะนำให้ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ที่เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ หรือโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694

  #365189
  Manee 365189

  รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ ทางกรมฯ มีฐานข้อมูลให้ทราบไหมค่ะว่ามีบริษํทไหนรับคนต่างด้าวทำงาน และขึ้นทะเบียนถูกต้องค่ะ

  #365526
  adminwebboard
  Keymaster
  365526

  เรียนคุณ Manee365189
  ท่านสามารถตรวจสอบผ่านลิงค์ด้านล่างและเลือกตามหัวข้อที่ต้องการได้เลย
  ข้อมูลบริษัทจัดหางาน

  #366782
  rattana 366782

  ขอสอบถามเรื่องการจ้างสวัตว์แพทย์ชาวพม่าเข้ามาเรียนรู้งานที่ประเทศไทยประมาณ 6เดือน-1ปี จากนั้นก็กลับไปทำงานที่ประเทศพม่าค่ะ
  ไม่ทราบว่าทางบริษัทต้องดำเนินการอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ

  #368158
  boonyisa 368158

  ขออนุญาตสอบถามค่ะ
  ถ้าบริษัทได้รับการส่งเสริมจากBOI สามารถให้พนักงานชาวพม่าขอวีซ่า Non-IB แล้วขอWork permit ตามขั้นตอนของBOIได้เลยใช่ไหมคะ

  #369031
  paiji 369031

  กิจการประเภทไหน จ้างงานต่างด้าวได้บ้างคะ

  #371022
  doeqa
  Participant
  371022

  เรียน คุณrattana 366782

  สัตวแพทย์เป็นวิชาชีพเฉพาะ จำเป็นต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพ และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการขอใบอนุญาตทำงาน หากนายจ้างประสงค์จ้างสัตวแพทย์ต่างชาติสามารถสอบถามรายละเอียด และเอกสารที่ต้องใช้ในการขอใบอนุญาตทำงานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ที่เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02 248 7202 ค่ะ

  #371023
  doeqa
  Participant
  371023

  เรียนคุณrattana 366782

  ใช่ค่ะ โดยสามารถดำเนินการผ่าน Single Window for Visa and Work Permit ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์
  บริษัทจะต้องได้รับ User ID และ Password ภายใน 1 วันทำการ หลังจากลงทะเบียนผู้ใช้จะได้รับชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน
  ในกรณีที่บริษัทมี e-Expert ID อยู่แล้ว ID สามารถเข้าสู่ระบบได้ทันทีค่ะ

  หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอให้ติดต่อที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ค่ะ

  #371025
  doeqa
  Participant
  371025

  เรียนคุณrattana 366782

  ใช่ค่ะ โดยสามารถดำเนินการผ่าน Single Window for Visa and Work Permit ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์
  บริษัทจะต้องได้รับ User ID และ Password ภายใน 1 วันทำการ หลังจากลงทะเบียนผู้ใช้จะได้รับชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน
  ในกรณีที่บริษัทมี e-Expert ID อยู่แล้ว ID สามารถเข้าสู่ระบบได้ทันทีค่ะ

  หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอให้ติดต่อที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ค่ะ

  #371028
  doeqa
  Participant
  371028

  เรียนคุณpaiji 369031

  แรงงานข้ามชาติสิทธิทำงานกับนายจ้างได้ทุกประเภทงานที่ไม่ได้เป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ
  ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดงานห้ามตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/legal_th/68c9bf9be8ce0073681f327e8455e35f.pdf

กำลังดู 15 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 15 (ของทั้งหมด 16)
 • You must be logged in to reply to this topic.
TOP