Skip to main content

ข้อมูลสำคัญสถานการณ์ด้านแรงงาน

นโยบายกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

แผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าของประเทศไทย พ.ศ. 2562-2564 (Decent Work)

แผนปฏิบัติการดิจิทัล

ข้อมูลสำคัญด้านแรงงาน

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน

รายงานประจำปี

ผลงานการวิจัยด้านแรงงาน

2128
TOP