Skip to main content

กฎหมายแรงงาน

ประเภทกฎหมาย

ค้นหา

ตารางข้อมูล

กฏหมาย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาไทย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาอังกฤษ
ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีไม่มีผู้รักษาการตามกฎหมาย คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ ตารางประกาศกฎหมาย-กรณีไม่มีผู้รักษาการ.pdf ภาษาไทย
กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการให้บำเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ และการให้ความคุ้มครองพยาน พ.ศ.2553 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ กฎ-ก.พ.การให้ความคุ้มครองพยาน-2553.pdf ภาษาไทย
ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคาแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ ตารางกฎหมายที่-รมว.รง.รักษาการ.pdf ภาษาไทย
ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีไม่มีผู้รักษาการตามกฎหมาย คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ ตาราง-ปร-47.pdf ภาษาไทย
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 พ.ศ.2562 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ row-humantrafficking-th-23april2019.pdf ภาษาไทย คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ row-humantrafficking-eng-23april2019.pdf ภาษาอังกฤษ
คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 47 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 307.pdf ภาษาไทย คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 307en.pdf ภาษาอังกฤษ
กฏกระทรวง กำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้อนรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 313.pdf ภาษาไทย
ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างฯ พ.ศ.2555 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 308.pdf ภาษาไทย คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 308en.pdf ภาษาอังกฤษ
37666
TOP