Skip to main content

กฎหมายแรงงาน

ประเภทกฎหมาย

ค้นหา

ตารางข้อมูล

กฏหมาย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาไทย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาอังกฤษ
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และประมวลกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 247.pdf ภาษาไทย
พระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 194.pdf ภาษาไทย คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 194-en-1.pdf ภาษาอังกฤษ
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 224.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 230.pdf ภาษาไทย
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ social_security_act_2533_sso_1.pdf ภาษาอังกฤษ
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอัตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 229.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 239.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 246.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 245.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 220.pdf ภาษาไทย
ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการออกบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับที่ ๔)พ.ศ. ๒๕๕๕ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 257.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และอัตราค่าฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ทุพพลภาพ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 218.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ เรื่องหลักเกณฑ์สำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ้บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 243.pdf ภาษาไทย
ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการออกบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับที่ ๓)พ.ศ. ๒๕๕๓ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 254.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 217.pdf ภาษาไทย
ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการออกบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ พ.ศ. ๒๕๕๙ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 253.pdf ภาษาไทย
15752
TOP