Skip to main content

กฎหมายแรงงาน

ประเภทกฎหมาย

ค้นหา

ตารางข้อมูล

กฏหมาย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาไทย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาอังกฤษ
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ ๓) คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 76.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดอัตราค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 75.pdf ภาษาไทย
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง สาขาอาชีพที่จะส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 125-th.pdf ภาษาไทย
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่รับ ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเข้าศึกษาหรือฝึกอบรม คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 119-th.pdf ภาษาไทย
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง สาขาอาชีพที่จะส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 309.pdf ภาษาไทย คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 309en.pdf ภาษาอังกฤษ
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง แบบบัตรประจำตัวผู้ประเมิน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 96.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้ประเมิน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอขึ้นทะเบียน การออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน การออกใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน และอายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 95.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคำขอ การประเมิน การออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ อายุหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ และการออกใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 92.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดอัตราค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 74.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกเตรียมเข้าทำงาน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 82.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบ รายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 81.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ ๕) คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 79-1.pdf ภาษาไทย
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๔๘) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 118-th.pdf ภาษาไทย
สรุปรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 116-th.pdf ภาษาไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตราไว้ ณ วันที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 115-th.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง การออกเครื่องหมายให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 80.pdf ภาษาไทย
43309
TOP