Skip to main content

ก.แรงงาน ขับเคลื่อนสุขภาวะสร้างความปลอดภัยในการทำงาน นำร่องพื้นที่ EEC

รายละเอียดเนื้อหา

          วันนี้ (26 มี.ค. 61) เวลา 13.00 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ “สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสุขภาวะและความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อคุณภาพชีวิตคนทำงานในพื้นที่ภาคตะวันออกแบบมีส่วนร่วม” (Healthy and Safety Thailand) ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
Preview

Download Images

          สำหรับโครงการ “สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสุขภาวะและความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อคุณภาพชีวิตคนทำงานในพื้นที่ภาคตะวันออกแบบมีส่วนร่วม” (Healthy and Safety Thailand) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ปัญหา ความต้องการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสุขภาวะและความปลอดภัยในการทำงานเพื่อคุณภาพชีวิตคนทำงาน พัฒนาคนรุ่นใหม่ สนับสนุนให้เกิดภาคีเครือข่ายที่เข็มแข็งของผู้นำหลากหลายอาชีพจากหลายภาคส่วน รวมทั้งขยาย เชื่อมโยง บูรณาการกับยุทธศาสตร์อื่นๆ เพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตแรงงาน โดยนำร่องในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง

 

——————————–

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

26 มีนาคม 2561

ชาญชัย ชาวหนองเพียร ภาพ/ข่าว

 
TOP