Skip to main content

ก.แรงงาน จัดประชุม คกก.บริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ

รายละเอียดเนื้อหา

          นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้แจ้งเรื่องเพื่อทราบถึงรายงานความคืบหน้าจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒ และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือในโครงการส่งเสริมการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) นอกจากนี้ยังได้พิจารณาร่างบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. …
Preview

Download Images

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ / 

กัณติภณ คูสมิทธิ์ – ข่าว/

ชาญชัย ชาวหนองเพียร – ภาพ / 

14 มีนาคม 2561

 
TOP