Skip to main content

ก.แรงงาน ช่วยเหลือลูกจ้างบริลเลียนท์ฯ

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 12.30 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พบปะแกนนำกลุ่มเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน และพนักงาน บริลเลียนท์ อัลไลแอนซ์ ไทย โกลบอล จำกัด นำโดย นายเซีย จำปาทอง ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ นางสาวธนพร วิจันทร์  เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน นางสาวจิตณวัชรี พะนัด ประธาน สร.ไทรอัมพ์ฯ นางสาวเตือนใจ  แวงคำ เลขาธิการ สร.ไทรอัมพ์ฯ นางสาววาสนา คงหินตั้ง รองประธาน สร.ไทรอัมพ์ฯ นางสาวกรรจาย  แก้วชู พนง.บจก.บริลเลียนฯ นางสาวชลกานต์  ข้วญแดง พนง.บจก.บริลเลียนฯ จำนวน 50 คน ติดตามความคืบหน้าข้อเรียกร้อง 4 ข้อ ดังนี้ 1.ให้รัฐบาลดำเนินการช่วยเหลือนำเงิน 242,689,862.71 บาท มาจ่ายชดเชยในส่วนที่ลูกจ้าง 1,388 คน ที่ยังไม่ได้รับ 2.ดำเนินการติดตามนำตัวนายจ้างคนดังกล่าวมารับผิดชอบนำเงินในส่วนที่ต้องจ่ายชดเชยทั้งหมดมาคืนรัฐบาล 3.ดำเนินคดีอาญากับนายจ้างเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับนายทุนต่างชาติรายอื่นๆ และ 4.หามาตรการป้องกันไม่ให้ต่างชาติมาลงทุน และเลิกจ้างหลบหนีกลับประเทศโดยไม่จ่ายเงินชดเชย ณ บริเวณโถงล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน

            ทั้งนี้ ผลการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างครั้งที่ 14/2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการมีมติเห็นชอบในหลักการให้มีการแก้ไขปรับปรุงระเบียบปรับเพิ่มอัตราการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้สูงขึ้นจากเดิมโดยมอบ อนุกรรมการจัดประชุมศึกษาแนวทางและอัตราการเพิ่มที่เหมาะสมโดยวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต้นเดือนพฤศจิกายนจะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 15 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 และนำระเบียบที่แก้ไขดังกล่าวประกาศราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับโดยเร็วที่สุด

———————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP