Skip to main content

ก.แรงงาน ซ้อมอพยพหนีไฟ รณรงค์ทุกภาคส่วนขับเคลื่อน ‘Safety Thailand’

รายละเอียดเนื้อหา

  ปลัดแรงงาน นำทีมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ พร้อมรณรงค์ให้สถานประกอบกิจการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการ ขับเคลื่อนนโยบาย‘Safety Thailand’ และปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554

            วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายจรินทร์  จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานอำนวยการดับเพลิงโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อาคารกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2561 โดยมีนายวรานนท์  ปีติวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้อำนวยการดับเพลิง ณ บริเวณด้านล่างอาคารกระทรวงแรงงาน โดยวัตถุประสงค์ในการฝึกซ้อมฯ เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานตระหนักรู้ถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สามารถอพยพได้อย่างปลอดภัยหากเกิดเหตุฉุกเฉิน และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) หน่วยราชการต้องปฏิบัติตามมาตรา 3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ประกอบกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ให้ส่วนราชการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ เพื่อเตรียมความพร้อม และสามารถรองรับกรณีเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย ซึ่งการฝึกซ้อมฯ ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนรถดับเพลิงและอุปกรณ์การฝึกซ้อมฯ จากสถานีดับเพลิงสุทธิสาร โรงพยาบาลทหารผ่านศึก และสถานีตำรวจนครบาลดินแดง 
Preview

Download Images

ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานประกอบกิจการที่มีอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่และมีคนทำงานจำนวนมาก หรือแม้แต่ในสถานที่ราชการก็มีความเสี่ยงต่อเหตุเพลิงไหม้ได้เช่นกัน จึงได้จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟโดยการจำลองสถานการณ์จริงเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดับเพลิงด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการฝึกซ้อมหนีไฟให้แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรหากเกิดเหตุเพลิงไหม้จริง ตลอดจนเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงาน สถานประกอบกิจการต่างๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)

ทั้งนี้ สถานประกอบกิจการหรือหน่วยงานต่างๆ สามารถติดต่อเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการการปฏิบัติตามกฎหมายการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ และกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่วนแยกตลิ่งชัน หรือ โทร.สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 3 

 

++++++++++++++++++++++

TOP