Skip to main content

ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รายละเอียดเนื้อหา

           วันที่ 6 ธันวาคม 2566 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้พิจารณาดังนี้ การจัดสวัสดิการเสื้อแจ็กเก็ตสำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน การต่อบันทึกข้อตกลงอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อประกอบกิจการร้านค้าสวัสดิการ การจ้างลูกจ้างสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน การจัดสวัสดิการร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มกาแฟพันธุ์ไทย กิจกรรมเทศกาล good food truck and live music กิจกรรมจัดงานวันเกิดให้กับบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และขอความเห็นชอบกรณีใช้เงินกองทุนสวัสดิการฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานร้านกาชาดกระทรวงแรงงาน
 
————————————————
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
6 ธันวาคม 2566
 
TOP