Skip to main content

ก.แรงงาน ประชุมคณะทำงานโฆษกกระทรวงแรงงาน หารือแนวทางและแผนการประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเนื้อหา

ก.แรงงาน ประชุมคณะทำงานโฆษกกระทรวงแรงงาน หารือแนวทางและแผนการประชาสัมพันธ์

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายภูมิพัฒน์ เหมือนจันทร์ โฆษกกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโฆษกกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 5/2567 โดยมีหน่วยงานด้านประชาสัมพันธ์ในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้รายงานผลการประชาสัมพันธ์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 พร้อมแนวทางและแผนการประชาสัมพันธ์ ในเดือนมีนาคม 2567 ให้ที่ประชุมรับทราบ

โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ประชาสัมพันธ์ของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ดำเนินการ ดังนี้
1. เตรียมข่าวเด่นประจำสัปดาห์เพื่อประชาสัมพันธ์
2. จัดทำข่าวสั้น งานที่เป็นประเด็นสำคัญของกระทรวงแรงงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกกลุ่มได้รับรู้อย่างทั่วถึง
3. การจัดรูปแบบอินโฟกราฟิกและการวางโลโก้กระทรวงแรงงาน ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

TOP